快捷搜索:  as  2018  FtCWSyGV  С˵  test  xxx  Ψһ  w3viyKQx

永乐国际下载网站_临夏教育信息网进入【导语】《左传》在史学中的职位地方被评论为继《尚书》、《春秋》之后,开《史记》、《汉书》之先河的紧张文籍。下面是无忧考网分享的左传:《僖公十七年》原文译文。迎接涉猎参考!

【原文】

【传】十七年春,齐工资徐伐英氏,以报娄林之役也。

夏,晋大年夜子圉为质于秦,秦归河东而妻之。惠公之在梁也,梁伯妻之。梁赢孕,过时,卜招父与其子卜之。其子曰:「将生一男一女。」招曰:「然。男为人臣,女为人妾。」故名男永乐国际下载网站曰圉,女曰妾。及子圉西质,妾为宦女焉。

师灭项。淮之会,公有诸侯之事永乐国际下载网站未归而取项。齐人以为讨,而止公。

秋,声姜以公故,会齐侯于卞。玄月,公至。书曰:「至自会。」犹有诸侯之事焉,且讳之也。

齐侯之夫人三:王姬,徐嬴,蔡姬,皆无子。齐侯好内,多内宠,内嬖如夫人者六人:长卫姬,生武孟;少卫姬,生惠公;郑姬,生孝公;葛嬴,生昭公;密姬,生懿公,宋华子,生公子雍。公与管仲属孝公于宋襄公,以为太子。雍巫有宠于卫共姬,因太监貂以荐羞于公,亦有宠,公许之立武孟。

管仲卒,五公子皆求立。冬十月乙亥,齐桓公卒。易牙入,与太监貂因内宠以杀群吏,而立公子无亏。孝公奔宋。十仲春乙亥赴。辛巳夜殡。

【译文】

十七年春季,齐国工资徐国攻打英氏,以报复前二年楚击败徐于娄林那一次战役。

夏季,晋国的太子圉在秦国作人质,秦国把河东地皮了债晋国并把女儿嫁给圉。晋惠公在梁国的时刻,梁伯把女儿嫁给他。梁嬴有身,过了预产期。卜招父和他的儿子占卜,他的儿子说:“将要生一男一女。”卜招父说:“对。男的做别人的仆众,女的做别人的奴婢。”以是把男的叫做圉,女的取名叫做妾。等到子圉到西方作人质,妾就在秦国作了侍女。

鲁国队永乐国际下载网站伍灭亡项国。在淮地的会见,僖公正有和各国诸侯相会的大年夜事,没有返国,鲁军就占取了项国。齐国人觉得这是由僖公命令进攻,是以把僖公拘留,不让他返国。

秋季,声姜因为僖公的缘故,在卞地会见齐桓公。玄月,僖公到达。《春秋》纪录说“至自会”,这是因为国家大年夜事还没有处置惩罚完,而且不愿说出被拘留这件事。

齐桓公的三位夫人,王姬、徐嬴、蔡姬,都没有儿子。齐桓公爱好女色,痛爱的姬妾不少,宫内受宠的女人报酬犹如夫人一样的有六人:大年夜卫姬,生了武孟;小卫姬,生了惠公;郑姬,生了孝公;葛嬴,生了昭公;密姬,生了懿公;宋华子,生了公子雍。桓公和管仲把孝公拜托给宋襄公,以他为太子。雍巫受到卫共姬的宠信,因为太监貂的关系把厚味的食物贡献给齐桓公,又受到齐桓公的宠信。齐桓公准许他们立武孟为承袭人。管仲逝世,五个公子都钻营立为嗣君。

冬季,十月初七日,齐桓公逝世。易牙进宫,和太监貂寄托那些内宠的权贵而杀逝世一批官吏,立公子无亏为国君。孝公遁迹到宋国。十仲春初八日,发出讣告。十四昼夜间,将桓公尸首大年夜殓入棺。

扩展涉猎:《左传》名句

1、我无尔诈,尔无我虞。(《左传宣公十五年》)

译文:我不欺骗你,你永乐国际下载网站不诈骗我。朴拙相待,互不敲诈。

2、宴安鸩毒,弗成怀也。(《左传闵公元年》)

译文:妄想安逸享乐即是饮鸩酒自尽,弗成怀恋。

3、弈者当机不断,不胜其耦(u)。(《左传襄公二十五年》)

译文:下棋的人拿着棋子而抉择不了下在什么地方,这样的人必定胜永乐国际下载网站不了对手。

4、公愤难犯,专欲难成。(《左传襄公十年》)

译文:世人的愤怒弗成以触犯,小我擅权的欲望难以成功。

5、川泽纳污,山薮(su)藏疾,瑾瑜匿瑕。(《左传宣公十八年》)

译文:河流大年夜泽中也容纳污水,深山草野中也会藏瘴疠之气,美玉中也会微有瑕疵。

6、过而不悛(qun),亡之本也。(《左传襄公七年》)

译文:有同伴而不改正,这是败亡的根源。

7、华而不实,怨之所聚也。(《左传文公五年》)

译文:空有浮名而无着实,言过其行的人。一定会招来人们的怨恨。

8、骄奢淫逸,所自邪也。(《左传隐公三年》)

译文:骄横、奢侈、荒淫、放纵,是邪恶发源的处所。

9、善弗成掉,恶弗生长。(《左传隐公六年》)

译文:好事不能放弃,坏事弗成任其成长。

10、俭,德之共也;侈,恶之大年夜也。(《左传庄公二十四年》)

译文:节俭是有德之人共有的品德,奢侈是邪恶中的大年夜恶。

您可能还会对下面的文章感兴趣: